Прейскурант

Uko?czy?a psychologi? na Uniwersytecie Humanistycznospo?ecznym SWPS oraz studia podyplomowe na kierunku psychotraumatologia. Swoj? wiedz? aktualizuje oraz poszerza, bior?c udzia? w konferencjach, szkoleniach i warsztatach.  Do?wiadczenie kliniczne zdobywa?a podczas pracy w Szpitalu Specjalistycznym Chorób P?uc w Zakopanem, w szkole podstawowej nr 3 w Zakopane oraz pracuj?c z dzie?mi i ...
Psycholog, specjalista d/s  uzale?nie?. Trener, coach. D?ugoletnie do?wiadczenie w pracy z osobami uzale?nionymi, od wszelkiego rodzaju ?rodków psychoaktywnych i wspó?uzale?nionymi. Zajmuje si? terapi? indywidualn? i grupow? osób uzale?nionych, na bazie swojej 5-letniej pracy terapeutycznej w o?rodku dla m?odzie?y uzale?nionej. Twórca Stowarzyszenia Pomocy Ludziom ...

Спектр услуг


Болезни