Врачи

Pedagog, Pedagog specjalny – Oligofrenopedagog, Terapeuta pedagogiczny Pracuje jako pedagog szkolny oraz pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzi diagnoz? oraz terapi? pedagogiczn? dzieci i m?odzie?y przejawiaj?cych ró?nego rodzaju trudno?ci szkolne. Pracowa?a jako cz?onek zespo?u wczesnego wspomagania rozwoju. Jest absolwentk? Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakow...
Pedagog, terapeuta pedagogiczny oraz trener Metody Ortograffiti. Absolwentka Akademii Jana D?ugosza w Cz?stochowie. Wiedz? i do?wiadczenie zawodowe zdobywa?a podczas aktywnej pracy z uczniem w szkole i podczas prywatnej praktyki. Uko?czy?a liczne kursy i szkolenia z zakresu nowych metod i innowacji w terapii pedagogicznej. ProwadzI równie? szkolenia dla Rad Pedagogicznych dotycz?ce cyberprz...

Спектр услуг


Болезни