Врачи

Absolwent Wydzia?u Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w ?odzi, specjalista II stopnia z traumatologii i ortopedii. Dyrektor NZOZ ,,Chiramed” w Rabce – Zdrój do 2015 r. Doktorant z traumatologii i ortopedii Uniwersytetu Medycznego w ?odzi. Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Traumatologicznej i Ortopedii Oddzia?u Ma?opolskiego. Od 2015 r starsz...
Absolwent ?l?skiej Akademii Medycznej, Wydzia?u Lekarskiego w Zabrzu. Pierwsze do?wiadczenia ortopedyczne zdobywa? w ?l?skim Szpitalu Reumatologicznym oraz Klinice Reumoortopedii ?l. AM w Ustroniu, od lat zwi?zany z Klinik? Ortopedii i Rehabilitacji w Zakopanem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego. Starszy Asystent w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem Klinik...
Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie w 2003 roku.  Od 2005 roku pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem, a od 2006 roku tak?e w dzia?aj?cej na jego bazie Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Jagiello?skiego.  Od 2011 roku Specjalista ortopedii i traumatologii narz?du ruchu.  W 2012 roku zdoby? z wyr&oacu...
Gromala Robert, 2018-01-15 17:13
By?em ju? na dwóch wizytach u dr. Potaczka i jestem bardzo zadowolony, bardzo przyjemny, mi?y m?ody cz?owiek, przyjazny bardzo dla pacjenta. Czekam w kolejce na operacj? kr?gos?upa.
Specjalista ortopedii i traumatologii. Uko?czy? ?l?sk? Akademi? Medyczn? w Katowicach. Doktorat (na temat leczenia choroby dyskowej kr?gos?upa l?d?wiowego) obroni? na Wydziale Lekarskim CM Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Do?wiadczenie zawodowe zdobywa?, pracuj?c na oddzia?ach urazowo-ortopedycznych i w Klinice Ortopedii&nbs...
Specjalista ortopedii i traumatologii narz?du ruchu. Uko?czy? Wydzia? Lekarski Collegium Medicum UJ w Krakowie. Pracowniki Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji UJ w Zakopanem. Tu zdoby? do?wiadczenie z zakresu ortopedii dzieci?cej, chirurgii kr?gos?upa (skolioza, bóle kr?gos?upa,dyskopatia, zwyrodnienia, wady wrodzone), chirurgii stopy (wady wrodzone, deformacje nabyte, zmiany zwyrodnieniowe, ...
Absolwent wydzia?u lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego. Od wielu lat stale zdobywa wiedz? i do?wiadczenie pracuj?c w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji w Zakopanem. G?ówne pole zainteresowa? stanowi ortopedia dzieci?ca(wady postawy, deformacje kr?gos?upa, wady wrodzone narz?du ruchu, dysplazja stawów biodrowych, wady stóp), jak równie? ortopedia do...
, 2018-02-22 13:13
Bardzo mi?y i przyjazny . Ma profesjonalne podej?cie do pacjenta. ?wietny specjalista . Po?wi?ca du?o czasu i uwagi swoim podopiecznym przebywaj?cym na oddziale . Na ka?de pytanie udzieli zrozumia?ej odpowiedzi. Gor?co polecam. Pacjentka z Podkarpacia.
Absolwent wydzia?u lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego. Na co dzie? pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem, gdzie stale rozwija i doskonali swoje umiej?tno?ci oraz prowadzi zaj?cia dydaktyczne ze studentami wydzia?u lekarskiego Collegium Medicum UJ. Jako jeden z niewielu lekarzy w regionie zajmuje si? diagnostyk? i leczeniem osteoporozy, ...
Absolwent Wydzia?u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. Do?wiadczenie i umiej?tno?ci zdobywa i doskonali w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem. Swoj? wiedz? poszerza równie? na licznych kursach, szkoleniach i konferencjach w kraju i za granic?. Cz?onek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kr?gos?upa. W pracy k?adzie szczeg&oacu...
Dorobek naukowy Absolwent ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 1980-86Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego 2002 Uczestnik licznych szkole? doskonal?cych i kwalifikacyjnych. Dorobek zawodowy Specjalizacja I-st Traumatiologii i Ortopedii 1990 r  Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem Specjalizacja II-st Traumatiologii i Ortopedii 1998 r  Szpital Specjalist...
Absolwent ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego, Wydzia?u Lekarskiego w Zabrzu. Szerokie do?wiadczenie zdoby? w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji CMUJ w Zakopanem gdzie obecnie pracuje. W pracy du?y nacisk k?adzie na dok?adne badanie i rozmow? z pacjentem, które warunkuje trafnie postawion? diagnoz?. Nieustannie poszerza swoj? wiedz? bior?c udzia? w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za g...
Absolwent Wydzia?u Lekarskiego I na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Urazowej i Ortopedii w V Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. W obszarze jego zainteresowa? pozostaje leczenie zachowawcze oraz operacyjne urazów narz?du ruchu, w szczególno?ci ko?czyny dolnej. Lekarz specjalizuje si? w urazach sportowych. Obejmu...
Specjalista ortopedii i traumatologii narz?du ruchu. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. Od 7 lat pracuje w Oddziale Chirurgii urazowo-ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem. Do jego g?ównych zainteresowa? nale??: leczenie zachowawcze i operacyjne z?ama? u doros?ych i dzieci, chirurgia r?ki (leczenie operacyjne m.in. zespo?u kana?u nadgarstka, przyku...

Спектр услуг


Болезни