Врачи

Absolwentka Wydzia?u Lekarskiego Collegium Medicum w Krakowie (2013r.) Od 2015r. m?odszy asystent odbywaj?cy szkolenie specjalizacyjne w zakresie okulistyki w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach. Cz?onek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Autor doniesie? zjazdowych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Wspó?autor publikacji naukowych. Stale doskonali swoje umiej?tno?...
Prac? zawodow? w Punkcie Krwiodawstwa PSK w Krakowie, gdzie po odbyciu sta?y podyplomowych pe?ni?a obowi?zki kierownika tej placówki do 31 sierpnia 1985 roku. 15 pa?dziernika 1985 roku podj??a prac? w poradni okulistycznej ZOZ nr 3 Kraków- Krowodrza przy ul. Galla z jednoczesnym oddelegowaniem do Kliniki Okulistycznej AM celem odbywania sta?u do I stopnia specjalizacji.Od 1 grudnia 1...
Swoje do?wiadczenie zdoby?a dzi?ki pracy w wielu ró?nych o?rodkach za granic?. Specjalizuje si? w diagnostyce i profilaktyce zaburze? siatkówki, w przebiegu przewlek?ych chorób takich jak cukrzyca, nadci?nienie t?tnicze, choroby cywilizacyjne, w diagnostyce i leczeniu schorze? przedniego odcinka ga?ki ocznej, rogówki, przedniej komory oka, soczewki, w leczeniu zmian spo...
, 2018-07-11 09:15
POLECAM!
Absolwentka Wydzia?u Lekarskiego Collegium Medicum w Krakowie. W latach 2011-2016 odby? szkolenie specjalizacyjne w zakresie okulistyki w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach. Zajmuje si? diagnostyk? (badanie dna oka - panfundoskopia, USG, OCT, pole widzenia, angiografia (fluoresceinowa) i leczeniem chorób oczu.Stale doskonali swoje umiej?tno?ci na krajowych i zagranic...
2004-2010 studentka Wydzia?u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu   Jagiello?skiego w Krakowie ( w ci?gu których odby?am sta?e fakultatywne zagraniczne w Orleanie we Francji, w Pradze w Czeskiej Republice oraz zdoby?am druga nagrod? na Mi?dzynarodowym Kongresie Studentów w Krakowie za prac? naukow? z kardiologii pracuj?c w kole naukowym Krakowskiego Szpitala Specjalistyczn...
Absolwent Wydzia?u Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2012). Od 2014 roku rezydent odbywaj?cy specjalizacj? w zakresie okulistyki w UCOiO w Katowicach. Cz?onek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, uczestnik krajowych i mi?dzynarodowych konferencji. Od 2014 roku prowadzi badania dotycz?ce immunologicznych podstaw powstawania sto?ka rogówki. Wspó?autor doniesie? zjazdowyc...
Kobroń Iwona, 2018-04-19 21:47
Polecam!

Спектр услуг


Болезни