Врачи

Doktor nauk medycznych, 27 lat pe?ni? funkcj? adiunkta i starszego wyk?adowcy w  Klinice Endokrynologii Ginekologicznej i P?odno?ci Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie, autor kilkudziesi?ciu prac naukowych, sta?e zagraniczne; Klinika Ginekologiczno-Po?o?nicza University od Virginia, U.S.A. i Klinika Po?o?nicza Uniwersytetu w Lozannie, Szwajcaria, specjalista z zakresu gi...
Absolwent Wydzia?u Lekarskiego Uniwersytetu Jagiello?skiego Collegium Medicum w Krakowie. Aktualnie pracuje w Klinice Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Szpitalu Po?o?niczo-Ginekologicznym „Ujastek” w Krakowie. Cz??? szkolenia specjalizacyjnego odby? w Klinice Po?o?nictwa i Perinatologii CMUJ. Nauczyciel akademicki. Cz?onek Polskiego Towarzystwa Gineko...
, 2018-08-30 22:30
PE?EN PROFESJONALIZM. Ciep?y i uprzejmy lekarz, dok?adny i delikatny przy badaniu. Bez po?piechu wykonuje USG. Traktuje pacjentk? z szacunkiem. Konkretnie odpowiada i wyja?nia wszelkie w?tpliwo?ci. Takich lekarzy nadal nam brakuje. SZCZERZE POLECAM
Obecnie specjalizacj? z po?o?nictwa i ginekologii realizuje, jako lekarz rezydent, w Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie poza prac? zawodow?, zajmuje si? dzia?alno?ci? dydaktyczn? oraz naukow?. Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego uko?czy?a w 2012 roku, jest tak?e absolwentk? stu...

Спектр услуг


Болезни