Врачи

Jestem lekarzem specjalist? chorób wewn?trznych i kardiologii. Pracuj? w wysokospecjalistycznym oddziale kardiologicznym i przyszpitalnej poradni kardiologicznej. Posiadam umiej?tno?ci z zakresu kardiologii nieinwazyjnej i inwazyjnej. W pracy zawodowej szczególnie zajmuj? si? problematyk? niewydolno?ci serca i nieniedokrwiennymi chorobami mi??nia serca (kardiomioptie i zapalenie mi??...
Absolwent Wydzia?u Lekarskiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Rezydent w trakcie specjalizacji z kardiologii w Oddziale Kardiologii Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Cha?ubi?skiego w Zakopanem. Cz?onek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz European Society of Cardiology (ESC), Sekcji Echokardiografii PTK oraz Sekcji Zaburze? Rytmu PTK. Doktorant Katedry Patofizjo...
Od 2008 zatrudniona w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Paw?a II, pracuj?c najpierw w Klinice Chorób Serca i Naczy?, a obecnie w Klinice Kardiologii Interwencyjnej. W 2014 roku uzyska?a specjalizacj? z chorób wewn?trznych. W 2014 roku rozpocz??a specjalizacj? z kardiologii. W 2015 roku obroni?a prac? doktorsk? na temat zabiegów stentowania t?tnic szyjnych wykonywan...
Absolwent wydzia?u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. Posiada 2 specjalizacje: z chorób wewn?trznych oraz kardiologii. Od 1999 r. zwi?zany ze Szpitalem Uniwersyteckim CMUJ w Krakowie, gdzie, po odbyciu sta?u podyplomowego, pracowa? w Klinice Chorób Wewn?trznych i Geriatrii na stanowisku asystenta, równocze?nie prowadz?c zaj?cia ze studentami...
Specjalista chorób naczy? (angiolog) oraz specjalista kardiolog ukierunkowany na ca?o?ciowe leczenie chorób serca i naczy?. Absolwent Wydzia?u Lekarskiego CM UJ w Krakowie, który swoj? karier? zawodow? zwi?za? z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Paw?a II w Krakowie. Obecnie zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Chirurgii Naczy? tego Szpitala. By...
Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego (2002) Specjalista z zakresu Chorób Wewn?trznych i Kardiologii Lekarz z wieloletnim do?wiadczeniem z zakresu kardiologii interwencyjnej. Zajmuje stanowisko starszego asystenta w Klinice Kardiologii Interwencyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Paw?a II. Zajmuje si? diagnostyk? i leczeniem pacjentów z chorob? wie?...
Studia medyczne uko?czy? na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie w 1998 r. Przez ponad 10 lat pracowa? w Szpitalu w Nowym Targu, gdzie zdobywa? wiedz? i do?wiadczenie oraz kolejne stopnie specjalizacji. Przeszed? wszystkie etapy kariery lekarskiej – pocz?wszy od lekarza pogotowia ratunkowego, poprzez m?odszego a nast?pnie starszego asystenta, a ko?cz?c na stanowisku ord...
Jest absolwentem ?l?skiej Akademii Medycznej w Katowicach – Wydzia? Lekarski w Zabrzu, pracowa? przez kilka lat na Oddziale Chorób Wewn?trznych Szpitala w Nowym Targu, oraz w Ma?opolskim O?rodku Rehabilitacyjno – Opieku?czym w Nowym Targu, a obecnie pracuje w Centrum Kardiologii Inwazyjnej w Nowym Targu.Jest specjalist? chorób wewn?trznych, obecnie w trakcie specjalizacji...
Specjalista chorób wewn?trznych, specjalista kardiolog.Absolwent Wydzia?u Lekarskiego ?l?skiej Akademii Medycznej w Katowicach (rok 2002).W roku 2009 uzyska? tytu? specjalisty w dziedzinie chorób wewn?trznych, a w roku 2015 tytu? specjalisty kardiologa.W latach 2002-2011 asystent i starszy asystent Oddzia?u Kardiologicznego oraz Internistyczno- Kardiologicznego Podhala?skiego Szpital...

Спектр услуг


Болезни