Врачи

Na co dzie? pracuje w Szpitalu Po?o?niczo-Ginekologicznym Ujastek w Krakowie, na oddziale Patologii Ci??y.  Uko?czy? studia medyczne oraz studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego.  Odby? liczne praktyki i sta?e zagraniczne m.in. Tajwan, Meksyk i USA. Posiada Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Absolwent Wydzia?u Lekarskiego Uniwersytetu Jagiello?skiego Collegium Medicum w Krakowie, aktualnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu ginekologii i onkologii, m?odszy asystent w Klinice Ginekologii i Onkologii UJ CM, cz?onek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Uczestnik licznych zjazdów i szkole? zwi?zanych z profilaktyk? i leczeniem schorze? narz?du rodnego.
Lekarz i fizjoterapeuta z zaci?ciem naukowym, zwie?czonym uzyskaniem stopnia naukowego doktora. Specjalizant ginekologii i po?o?nictwa. M?odszy asystent w Oddziale Ginekologiczno-Po?o?niczym Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Zawodowo szczególnie zainteresowany stanami zwi?zanymi z ci???, zarówno o przebiegu prawid?owym jak i patologicznym, cho...
Długa Marcela, 2018-03-12 22:43
Bardzo kompetentny, rzeczowy, a jednocze?nie ciep?y i uprzejmy lekarz. Bada dok?adnie, bez po?piechu, delikatnie, z szacunkiem dla pacjentki. Bardzo konkretnie odpowiada na wszystkie pytania, nawet te najbardziej kr?puj?ce, wykazuje si? umiej?tno?ci? s?uchania :)
Jestem pod mi?ym wra?eniem.
Polecam serdecznie!
Doktor nauk medycznych, 27 lat pe?ni? funkcj? adiunkta i starszego wyk?adowcy w  Klinice Endokrynologii Ginekologicznej i P?odno?ci Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie, autor kilkudziesi?ciu prac naukowych, sta?e zagraniczne; Klinika Ginekologiczno-Po?o?nicza University od Virginia, U.S.A. i Klinika Po?o?nicza Uniwersytetu w Lozannie, Szwajcaria, specjalista z zakresu gi...
Uko?czy?a Akademi? Medyczn? w Krakowie w roku 1991. Przez szesna?cie lat zdobywa?a do?wiadczenie zawodowe jako asystent, a nast?pnie starszy asystent Kliniki Ginekologii, Po?o?nictwa i Onkologii Collegium Medicum UJ w Krakowie. W 1998 roku uzyska?a II stopie? specjalizacji w zakresie ginekologii i po?o?nictwa.W 2002 roku obroni?a prac? doktorsk? pod tytu?em " Wp?yw antybiotykoterapii na lecze...
Specjalista ginekolog-po?o?nik, doktor nauk medycznych, absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego. Obecnie pracuje w Oddziale Klinicznym Kliniki Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Oddziale Ginekologii Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie. Jest autorem i wspó?autorem wielu prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Ob...
W 2008 roku uzyska?a tytu? lekarza w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie, a w styczniu 2010 r. rozpocz??a specjalizacj? w dziedzinie po?o?nictwa i ginekologii. Aktualnie pracuje jako lekarz rezydent Oddzia?u Klinicznego Kliniki Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie od 1 marca 2012 roku kontynuuj? specjalizacj? z ginekologii i po?o?nictwa po przen...
Absolwentka wydzia?u lekarskiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2008r) .W marcu  2017 r uzyska?a tytu? specjalisty ginekologii i po?o?nictwa. Miejsca pracy : w Oddziale Ginekologiczno-Po?o?niczym Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Mi?osierdzia Bo?ego oraz Podhala?skim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawa?a II w Nowym Targu . Nieustannie poszerzam swoj? wiedz? i kwalifika...
, 2017-10-05 11:10
Bardzo mi?a pani doktor, jest to moja pierwsza ci??a, ch?tnie odpowiada na moje wszelkie pytania i rozwiewa w?tpliwo?ci. Oby wi?cej takich lekarzy.
Specjalista w dziedzinie po?o?nictwa i ginekologii, szkolenie specjalizacyjne odby?a w Klinice Ginekologii, Po?o?nictwa i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W 2006r. Uko?czy?a studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. W 03.2015r. uzyska?a tytu? specjalisty w dziedzinie po?o?nictwa i ginekologii. Interesuje si? g?ównie medycyn? p?odo...
Absolwentka Wydzia?u Lekarskiego Uniwersytetu Jagiello?skiego Collegium Medicum w Krakowie, aktualnie w trakcie studiów doktoranckich, m?odszy asystent w Klinice Ginekologii i Onkologii UJ CM, w trakcie specjalizacji z zakresu po?o?nictwa i ginekologii, cz?onek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Zainteresowania oraz praca zawodowa skupiaj? si? g?ównie wokó? zagadnie? zwi?...
Absolwent Wydzia?u Lekarskiego Uniwersytetu Jagiello?skiego Collegium Medicum w Krakowie. Aktualnie pracuje w Klinice Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Szpitalu Po?o?niczo-Ginekologicznym „Ujastek” w Krakowie. Cz??? szkolenia specjalizacyjnego odby? w Klinice Po?o?nictwa i Perinatologii CMUJ. Nauczyciel akademicki. Cz?onek Polskiego Towarzystwa Gineko...
, 2018-08-30 22:30
PE?EN PROFESJONALIZM. Ciep?y i uprzejmy lekarz, dok?adny i delikatny przy badaniu. Bez po?piechu wykonuje USG. Traktuje pacjentk? z szacunkiem. Konkretnie odpowiada i wyja?nia wszelkie w?tpliwo?ci. Takich lekarzy nadal nam brakuje. SZCZERZE POLECAM
Absolwentka Wydzia?u Lekarskiego Uniwersytetu Jagiello?skiego Collegium Medicum w Krakowie. Pracuje jako m?odszy asystent w Klinice Po?o?nictwa i Perinatologii UJ CM, gdzie równie? odbywa specjalizacj? z po?o?nictwa i ginekologii. Jest cz?onkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology).Zainteresowania oraz praca zawodow...
Obecnie specjalizacj? z po?o?nictwa i ginekologii realizuje, jako lekarz rezydent, w Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie poza prac? zawodow?, zajmuje si? dzia?alno?ci? dydaktyczn? oraz naukow?. Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego uko?czy?a w 2012 roku, jest tak?e absolwentk? stu...
Absolwentka Wydzia?u Lekarskiego Uniwersytetu Jagiello?skiego Collegium Medicum w Krakowie, m?odszy asystent w Klinice Ginekologii i Onkologii UJ CM, w trakcie specjalizacji z zakresu po?o?nictwa i ginekologii, cz?onek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Posiada certyfikat Europejskiej Federacji Kolposkopii. Zainteresowania oraz praca zawodowa skupiaj? si? g?ównie wokó? zagadnie?...
Kobroń Iwona, 2018-04-19 21:46
Polecam Pani? doktor!! Mi?a, potrafi wys?ucha? pacjenta, doradzi? i uspokoi?. Podchodzi do bada? bardzo kobieco.
Specjalista ginekolog-po?o?nik, absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego. Aktualnie pracuje w Klinice Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zajmuje si? m. in. diagnostyk? i leczeniem schorze? gruczo?u piersiowego, ginekologi? onkologiczn?, chirurgi? ginekologiczn? ma?oinwazyjn?. Uczestnik wielu kongresów oraz zjazdów naukowych w Polsce i za gra...
STOŁOWSKA JUSTYNA, 2018-05-24 21:54
Pan Doktor ?ukasz Laskowicz to cz?owiek pe?en ciep?a, bardzo otwarty dla pacjentów, pomocny w ka?dej sytuacji. Podczas wizyty bardzo zaanga?owany, skupiony na badaniach, po?wi?ca mi tyle czasu ile potrzebuje, nie zbywa pacjenta tylko t?umaczy i rozja?nia wszystkie moje w?tpliwo?ci . To prawdziwy lekarz z powo?ania, zawsze by? dla mnie mega wsparciem , pomocny , to co bardzo wa?ne dla mnie to fakt, ?e Pan doktor jest dost?pny kiedy potrzebuj?, odbiera telefony . Czuj? ?e jestem w dobrych r?kach , badania wykonywane s? bardzo delikatnie, wizyty s? punktualne ( co wa?ne kiedy pracujemy :) ) nie czeka si? w niesko?czono?? pod gabinetem jak to bywa przy innych ginekologach . Gor?co i z pe?nym przekonaniem polecam tak wybitnego specjalist? i ciep?ego cz?owieka .
Aboselwentka Wydzia?u Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z po?o?nictwa i ginekologii w Podhala?skim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Paw?a II w Nowym Targu. Uczestnik wielu kursów, szkole? i kongresów. Odby?a sta? w zakresie perinatologii i ci??y wysokiego ryzyka w King’s College Hospital w ...
Absolwentka Wydzia?u Lekarskiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, m?odszy asystent w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w trakcie specjalizacji z Po?o?nictwa i Ginekologii,  cz?onek Polskiego Towarzystwa Ginekologiczego. Zajmuje si? diagnostyk? i leczeniem schorze? ginekologicznych oraz prowadzeniem ci??y, zarówno fizjologic...

Спектр услуг


Болезни