Врачи

W Allmedice pracuje od 2014 roku. Uko?czy? z wyró?nieniem Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiello?skiego Collegium Medicum w Krakowie, broni?c rozprawy doktorskiej z tematu chorób w?troby w 2010 roku, a wcze?niej Wydzia? Lekarski Uniwersytetu Jagiello?skiego Collegium Medicum w Krakowie. Cz??? programu studiów realizowa? w University of Rochester Medica...
Specjalista chorób wewn?trznych, specjalista gastroenterolog. Uko?czy? ?l?sk? Akademi? Medyczn? w Katowicach. Od 2013 roku jest specjalist? gastroenterologiem. Pracowa? m. in. w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdzia?em Chorób Wewn?trznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkie...
Liceum ogólnokszta?c?ce im. Hugona Ko???taja w Krotoszynie uko?czone w 2000 roku, Wydzia? Lekarski Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2006 roku, specjalizacja z chorób wewn?trznych uzyskana w 2014 roku, a w 2018 roku z gastroenterologii.   Od pocz?tku pracy zawodowej zatrudniony w Oddziale Gastroenterologii Szpitala Klinicznego im. H. ?wi?cickiego w ...
, 2019-01-03 11:14
By?am pacjentk? Pana Doktora przez kilka miesi?cy (w trakcie hospitalizacji w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora ?wi?cickiego UM w Poznaniu). Jestem bardzo wdzi?czna za opiek?, zaanga?owanie i wiar? w moje wyzdrowienie. Pan Doktor si? nie podda? i wraz z innymi wspania?ymi lekarzami z oddzia?u gastroenterologii walczy? o mnie. Dzi?ki temu ?yj?.

Спектр услуг


Болезни