Врачи

Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiello?skim, specjalista endokrynologii oraz specjalista endokrynologii i diabetologii dzieci?cej uko?czy? studia na Wydziale Lekarskim AM w Krakowie w 1981, w 1995 uzyska? stopie? naukowy doktora nauk medycznych, w 2003 doktora habilitowanego n. medycznych, a w 2010 odebra? z r?k prezydenta RP tytu? naukowy profesora. Od 20 lat jest  Kierownikiem i Ordyna...
Absolwent Wydzia?u Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Specjalista z zakresu chorób wewn?trznych oraz endokrynologii, starszy asystent w Klinice Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ( o?rodek referencyjny dla raka tarczycy, nowotworów neuroendokrynnych NEN, eliminacji niedoboru jodu w Polsce, schorze? tarczycy w ci??y). Posiada ponad 20-letnie do?wiadczenie w diagnostyce...
Fitak Marta, 2018-06-05 20:51
Bardzo dobry i kompetentny lekarz.
Specjalista pediatra I i II stopnia, specjalista endokrynolog, specjalista endokrynologii i diabetologii dzieci?cej. Do?wiadczenie zawodowe w zakresie pediatrii i endokrynologii wieku rozwojowego zdoby?a w czasie 20 lat pracy klinicznej. Od 2003 roku zajmuje si? ponadto leczeniem zaburze? hormonalnych u doros?ych w Prywatnym Gabinecie Lekarskim "Diagnoza" oraz w Krakowskim Centrum Medycznym. Konsu...
Absolwent Wydzia?u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. Obecnie w trakcie V roku specjalizacji, któr? realizuje w Klinice Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadzi zaj?cia z zakresu endokrynologii i propedeutyki chorób wewn?trznych dla studentów UJ CM i School of Medicine in English, JU MC. Cz?onek Polskiego Towarzystwa End...
Rezydent chorób wewn?trznych. Od 2013 roku pracownik Kliniki Endokrynologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Od 2015 roku pracownik (jedynego w ?rodkowej Europie) Europejskiego Centrum Doskonalenia Guzów Neuroendokrynnych, skupiaj?cego wiod?ce o?rodki w dziedzinie diagnostyki i leczenia nowotworów, wywodz?cych si? z wewn?trzwydzielniczych komórek ...
Uko?czy?a Pomorsk? Akademi? Medyczn? w 2003 roku. Dyplom specjalisty chorób wewn?trznych uzyska?a z wyró?nieniem w 2012 roku. Posiada bogate do?wiadczenia kliniczne zdobyte na oddzia?ach chorób wewn?trznych oraz ambulatoryjne. Specjalizacj? z endokrynologii uzyska?a w 2017 roku. 

Спектр услуг


Болезни