Врачи

Z wykszta?cenia Psycholog oraz Dietetyk, z zami?owania badaczka psychologicznego wp?ywu na skuteczn? redukcje nadwagi i oty?o?ci oraz wp?ywu prawid?owej diety na popraw? stanu zdrowia. Motto:  Wszystko zaczyna si? w naszej g?owie. Zarówno sukcesy, jak i pora?ki. Od 2013 roku pomaga osobom z problemami z nadwag? i oty?o?ci? w skutecznym osi?ganiu swoich celów,  poprawie stan...
Miluk Urszula, 2019-04-09 13:40
Przede wszystkim pani dietetyk Joanna to mi?a i rzetelna osoba z któr? ?wietnie mi si? wspó?pracuje. Posiada du?e do?wiadczenie i do pierwszej wizyty wida?, ?e pracuje z ogromnym zaanga?owaniem i po prostu pasj?. Polecam serdecznie, bo w moim przypadku to ju? -35kg!

Спектр услуг


Болезни