Врачи

Specjalista dermatolog-wenerolog, doktor nauk medycznych, pochodzi z Zakopanego.  Od 10 lat jest konsultantem na oddziale dermatologii szpitala uniwersyteckiego w Plymouth ( Wielka Brytania), jest te? wyk?adowc? akademickim oraz ekspertem w badaniach nowych leków. Od wielu lat regularnie uczestniczy w konferencjach AAD ( American Academy of Dermatology),  EADV (European Academy of...
Specjalista dermatologii i wenerologii, absolwent Wydzia?u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie.  Od 2012 roku pracuje w Oddziale Klinicznym Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, aktualnie na stanowisku starszego asystenta.  Cz?onek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV) oraz Mi?...
Absolwentka Wydzia?u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. Dyplom i tytu? lekarza medycyny uzyska?a w 2009 roku. Szkolenie specjalizacyjne na Oddziale Dermatologii Szpitala Specjalistycznego im. S. ?eromskiego w Krakowie zako?czy?a zdaj?c z wyró?nieniem Pa?stwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskuj?c tytu? specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii. C...
Absolwentka Wydzia?u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytety Jagiello?skiego w Krakowie, obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny dermatologii i wenerologii. Do?wiadczenie i wiedz? kliniczn? zdobywa?a w Klinice Dermatologicznej w Warszawie oraz w Oddziale Dermatologii Szpitala ?eromskiego w Krakowie. Cz?onek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, EADV (Europejskiej Akademii D...
W 2003 roku uko?czy?a Wydzia? Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego. Od 2005 roku pracuje na Oddziale Dermatologii Szpitala Specjalistycznego im. S. ?eromskiego w Krakowie. W 2011 roku uzyska?a tytu? specjalisty z dziedziny dermatologii i wenerologii. Obecnie pe?ni funkcj? starszego asystenta.Specjalizuje si? równie? w leczeniu chorób skóry wieku dzieci?cego ...
W 2008 roku uko?czy?a Wydzia? Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego. Szkolenie specjalizacyjne z dermatologii i wenerologii odbywa?a w Klinice Dermatologii w Krakowie. W 2018 roku uzyska?a tytu? specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Obecnie kontynuuje prac? w Klinice Dermatologii  w Krakowie jako starszy asystent. Prowadzi te? dia?alno?? naukow?. Uczestniczy w...
Specjalista dermatolog, Wykszta?cenie: Wydzia? Lekarski Collegium Medicum UJ w Krakowie. Specjalista w zakresie Dermatologii i Wenerologii.Do?wiadczenie zawodowe: Praca w O.Dermatologii Szp.im.S.?eromskiego w Krakowie w latach 2006-2011; CM VIPMED w Krakowie (od 2012r. -nadal), CM Medicover w Krakowie (od 2012r.- nadal), NZOZ Gro-medicus w Krakowie (od 2012r.- nadal), ZZOZ w Wadowicach (od 2012 r....
Specjalista dermatolog i wenerolog.Uko?czy?a Wydzia? Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie w 2012 r. uzyskuj?c tytu? Najlepszego Absolwenta. Po rocznym sta?u podyplomowym, odby?a szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie dermatologii i wenerologii w Klinice Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Do?wiadczenie kliniczne zdobywa?a podczas stypendium w University...
Uko?czy? studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ w 2014r. Rozpocz?? w 2016r. i kontynuuje do chwili obecnej szkolenie specjalizacyjne z zakresu Dermatologii i Wenerologii na Oddziale Kliniki Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Autor i wspó?autor wielu artyku?ów naukowych. Cz?onek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, EADV (Europejskiej Akademii Dermat...

Спектр услуг


Болезни