Врачи

Specjalista II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej, a tak?e chirurgii naczyniowej. W latach 2009-2015 pe?ni? funkcj? Ordynatora Oddzia?u Chirurgii Naczyniowej Kliniki Chirurgii Ogólnej 5 WSzK w Krakowie. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w ?odzi, dyplom lekarza otrzyma? w 1991 roku. W  1995 roku uzyska? I stopie? specjalizacji w zakresie Chirurgii Ogólnej w 5 Wojsko...
Specjalista chirurgii naczyniowej , specjalista chirurgii ogólnej. Absolwent wydzia?u Lekarskiego ?l?skiej Akademii Medycznej  (2001). W roku 2010 uzyska? tytu? specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej natomiast w roku 2015 uzyska? tytu? specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Obecnie zatrudniony w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Paw?a II na oddziale Chir...
Chirurg naczyniowy, posiadaj?cy specjalistyczne wykszta?cenie oraz prawie 20 letni? praktyk? zawodow?, podczas której mia? mo?liwo?? wykonania licznych zabiegów operacyjnych i diagnostycznych, w?ród których mo?na wymieni? operacje ?y?, t?tnic ko?czyn górnych i dolnych, zabiegi operacyjne t?tnic szyjnych oraz operacje t?tniaków aorty brzusznej. W celu dalsz...
Specjalista chorób naczy? (angiolog) oraz specjalista kardiolog ukierunkowany na ca?o?ciowe leczenie chorób serca i naczy?. Absolwent Wydzia?u Lekarskiego CM UJ w Krakowie, który swoj? karier? zawodow? zwi?za? z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Paw?a II w Krakowie. Obecnie zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Chirurgii Naczy? tego Szpitala. By...
Robert Muszy?ski to specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej, z 25- letnim do?wiadczeniem klinicznym - w leczeniu operacyjnym wszelkich schorze? naczy?.  W roku 1993 uko?czy? Wydzia? Lekarski Collegium Medicum UJ w Krakowie . Od 1994 roku pracowa? w  Wojewódzkim Oddziale Chirurgii Naczy? i Angiologii z Pododdzia?em Terapii Wewn?trznaczyniowej Szpitala...

Спектр услуг


Болезни